rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

RODO


Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane
popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych
osobowych. Poniżej najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
korzystaniem z naszych usług.


CZYM SĄ DANE OSOBOWE?


Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. W przypadku korzystania przez z Ciebie z naszych usług, również stron internetowych,
serwisów, i innych funkcjonalności udostępnianych, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Potrzebne
dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, adres
email oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku sprzedaży dla firm).
KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
będzie GOLD-TRADE sp. z o.o. i z siedzibą w 99-300 Kutno, Leszczynek 2a jak również nasi zaufani
partnerzy (dostawcy, spedytorzy) czyli podmioty, z którymi na stałe współpracujemy i bez obecności, których
Twoja umowa zawarta z firma GOLD-TRADE nie doszłaby do skutku.
KONTAKT W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZETWRZANIU TWOICH DANYCH
adres e-mail: rodo@gold-trade.pl
adres pocztowy: GOLD-TRADE sp. z o.o., 99-300 Kutno, Leszczynek 2a


POSTAWA I CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH


Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi
przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług,
w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania
ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzamy Twoje dane
osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
1.Wystawienia dokumentów typu: faktura, wz, zamówienie, proforma
2.Realizacji zamówień i organizacji dostaw
3.Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności oraz
rozwiązywania problemów technicznych.
4.Kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług.
5.Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.
6.Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy).
Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas
lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu
dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia
podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub
innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy
– przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH!


Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania:
1.Możesz żądać sprostowania danych gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
2.Możesz żądać usunięcia danych gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
3.Możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych.
4.Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem.
5.Możesz żądać przeniesienia danych.
6.Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


PRZEKAZYWANIE DANYCH


Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je
na nasze zlecenie, np. producentom, dostawcą czyli firmą, z którymi dokonujemy transakcji w celu zrealizowania
umowy zawartej z Tobą, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim,
które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe,
wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii
marketingowych, świadczą usługi logistyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
o stosowną podstawę prawną.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?


Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:
1.Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2.Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
3.Statystycznych, archiwizacyjnych, marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
4.Przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez
okres, w którym GOLD-TRADE zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE?


W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym
dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nie wywoła to wobec Ciebie żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpłynie na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez
GOLD-TRADE polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych
informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KONTRAHENTÓW


RODO


Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane
popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych
osobowych. Poniżej najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
korzystaniem z naszych usług.


CZYM SĄ DANE OSOBOWE?


Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. W przypadku korzystania przez z Ciebie z naszych usług, również stron internetowych,
serwisów, i innych funkcjonalności udostępnianych, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Potrzebne
dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu, adres
email oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku sprzedaży dla firm).


KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
będzie GOLD-TRADE sp. z o.o. z siedzibą w 99-300 Kutno, Leszczynek 2a jak również nasi zaufani
partnerzy (dostawcy,spedytorzy) czyli podmioty, z którymi na stałe współpracujemy i bez obecności, których
Twoja umowa zawarta z firma GOLD-TRADE nie doszłaby do skutku.


KONTAKT W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZETWRZANIU TWOICH DANYCH


adres e-mail: rodo@gold-trade.pl
adres pocztowy: GOLD-TRADE sp. z o.o., 99-300 Kutno, Leszczynek 2a


POSTAWA I CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH


Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
GOLD-TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Leszczynku lub strony trzeciej. Do prawnie uzasadnionych interesów
zaliczyć można wykonywanie umowy zawartej pomiędzy GOLD-TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Leszczynku
a Państwa pracodawcą/usługobiorcą. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do
wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
1.Wystawienia dokumentów typu: faktura, wz, zamówienie, proforma
2.Realizacji zamówień i organizacji dostaw
3.Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności oraz
rozwiązywania problemów technicznych.
4.Kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług.
5.Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.
6.Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy).
GOLD-TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Leszczynku otrzymał następujące kategorie danych osobowych:
podstawowe dane personalne (imię i nazwisko), dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo
występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres email). Twoje dane
przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do
momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku
niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH!


Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania:
1.Możesz żądać sprostowania danych gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
2.Możesz żądać usunięcia danych gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
3.Możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych.
4.Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem.
5.Możesz żądać przeniesienia danych.
6.Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


PRZEKAZYWANIE DANYCH


Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je
na nasze zlecenie, np. producentom, dostawcą czyli firmą, z którymi dokonujemy transakcji w celu zrealizowania
umowy zawartej z Tobą, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim,
które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe,
wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii
marketingowych, świadczą usługi logistyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
o stosowną podstawę prawną.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?


Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:
1.Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2.Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
3.Statystycznych, archiwizacyjnych, marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
4.Przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez
okres, w którym GOLD-TRADE zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE?


W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym
dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nie wywoła to wobec Ciebie żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpłynie na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez
GOLD-TRADE polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych
informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.